Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Business Controller

business controller

 

Functiebeschrijving business controller

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een stichting voor openbaar primair onderwijs met 25 scholen (BRIN nummers) op 32 locaties met 3.000 leerlingen en ongeveer 275 personeelsleden: Stichting Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo). De basisscholen liggen verspreid over acht gemeenten op de Noord-Veluwe. In het huidige bestuursmodel heeft de algemeen directeur per 7 november 2012 bestuurstaken gemandateerd gekregen. Per 1 januari 2014 wordt het model met een College van Bestuur en Raad van Toezicht ingevoerd Op het bestuurskantoor in Harderwijk werken deskundigen op het terrein van ICT, facilitaire zaken, onderwijskwaliteit en HRM en twee administratief secretarieel medewerkers. In totaal 8 personen, inclusief de algemeen directeur (na januari 2014: bestuurder).De business controller is de enige functie binnen het financiële gedeelte in dit bestuurskantoor.

De business controller is belast met de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en het financieel jaarverslag en adviseert en ondersteunt de zeven meerscholen directeuren bij het invullen van de beleidsvrije ruimte ten aanzien van financiën. Daarnaast adviseert de business controller de algemeen directeur/bestuurder over de inrichting van de administratieve organisatie, interne controle en financiële zaken. Verder is de business controller belast met het liquiditeitsbeheer, verantwoording/afrekening van aangevraagde subsidies en het opstellen/analyseren van managementrapportages.

De business controller voert werkzaamheden uit in het kader van de financiële cyclus voor planning en control, de administratieve organisatie en het financiële beheer van de stichting. De business controller is het eerste aanspreekpunt voor het administratiekantoor op het gebied van financiën, personeels- en salarisadministratie.

De business controller legt direct verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder.

Werkzaamheden

1. Planning en control.

De business controller;

 • is belast met en verantwoordelijk voor de voorbereiding van de jaarlijkse (ontwerp) begroting, de meerjarenbegroting, de begrotingswijziging, de jaarrekening/het jaarverslag en voert het overleg hierover in de organisatie;
 • stelt financiële analyses op, geeft knelpunten aan, berekent financiële consequenties van beleidsalternatieven en adviseert de algemeen directeur/bestuurder over beleidsalternatieven;
 • beoordeelt de conceptbegrotingen van meerscholen directeuren, voert het overleg hierover met de meerscholen directeuren en stelt in dit kader, indien noodzakelijk, wijzigingen in de ontwerpbegroting voor en adviseert de algemeen directeur/bestuurder hierover;
 • stelt kwartaalrapportages op ten behoeve van de meerscholen directeuren, het managementteam en bestuur;
 • beoordeelt financiële rapportages op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen;
 • beoordeelt de rechtmatige en doelmatige besteding van budgetten en de naleving van randvoorwaarden, rapporteert hierover aan de algemeen directeur/bestuurder en doet aanbevelingen ter verbetering;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het financieel-economische beleid van de stichting;
 • adviseert de algemeen directeur/bestuurder in het overleg met de GMR over financiële zaken;
 • coacht (nieuwe) directeuren bij hun financiële werkzaamheden;
 • bewaakt en legt verantwoording af over de ingediende (project)subsidies, zowel van de gemeente(n) als de rijksoverheid;
 • coördineert de jaarlijkse accountantcontrole.

2. Administratieve organisatie.

De business controller;

 • legt processen en procedures vast, optimaliseert en bewaakt de administratieve organisatie en ziet toe op een juiste uitvoering;
 • signaleert, optimaliseert en implementeert procesverbeteringen en controleprocessen;
 • geeft richtlijnen en ondersteuning aan de meerscholen directeuren bij de opstelling van schoolbegrotingen en financiële plannen;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de algemeen directeur/bestuurder;
 • maakt afspraken met extern administratiekantoor omtrent de inhoud van de
 • aangeleverde informatie en de onderlinge werkwijze/procedures.

3. Financieel beheer

De business controller;

 • adviseert over maatregelen ter beheersing van materiele en personele kosten;
 • bewaakt de door het bestuur goedgekeurde begroting;
 • draagt zorg voor de controle op het nakomen van contractuele afspraken voor de financiële, personele en salarisadministratie met het administratiekantoor;
 • doet voorstellen ten aanzien van financieringen, kasbeheer en betalingssystemen;
 • voert overleg met de meerscholen directeuren met als doel het financiële bewustzijn te bevorderen en toe te zien op de uitvoering van financiële procedures;
 • doet uitbetalingen conform de door het bestuur vastgestelde ambtsinstructie.

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

De business controller;

 • adviseert en beslist deels over de inhoud van beleidsadviezen, conceptbegrotingen en jaarrekening, de inbreng in overlegsituaties (werk- en projectgroepen), de werk- afspraken en procedures met het administratiekantoor, de verwerkingen binnen de financiële, personeels- en salarisadministratie;
 • werkt binnen de financiële wet- en regelgeving, begrotingsprocedures, leidraden voor financieel beheer en het vastgestelde beleid van de stichting;
 • legt verantwoording af aan de algemeen directeur/bestuurder over de inhoud van analyses, de bruikbaarheid van beleidsadviezen, over het opstellen van meerjarenramingen en het afstemmen van ingediende plannen en conceptbegrotingen en het voeren van overleg hierover;
 • legt tevens verantwoording af aan de, op termijn in te richten, Raad van Toezicht.

Kennis en vaardigheden

De business controller beschikt over;

 • een brede, actuele en theoretische kennis van financieel beleid, de begrotingscyclus en van de relevante financiële wet- en regelgeving in het primair onderwijs;
 • praktische en theoretische kennis van boekhoudkundige methoden voor de inrichting en beschrijving van de financiële organisatie, vaardigheid in de toepassing ervan;
 • kennis van financiële/materiële bedrijfsvoering; inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen van de interne en externe onderwijsorganisatie;
 • kennis van automatisering;
 • computervaardigheden, vaardigheden in het omgaan met financiële programmatuur; vaardigheid in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen, uitvoering van interne controles en het uitdragen van beleid;
 • vaardigheid in het (proactief) voeren van overleg in het kader van begrotingsvoorbereiding en uitvoering;
 • communicatievaardigheden op verschillend niveaus;
 • vaardigheden in het zelfstandig vorm en inhoud geven aan de werkzaamheden binnen de functie;
 • een opleiding op hbo+/WO-niveau, eventueel aangevuld met een RA- of controllersopleiding;
 • een relevante werkervaring van een aantal jaren.

Contacten

De business controller heeft contacten met;

 • meerscholen directeuren over begrotingszaken en meerjarenramingen om te overleggen en tot afstemming te komen;
 • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad om toelichting te geven over financiële zaken;
 • de algemeen directeur/bestuurder over de interne bedrijfsvoering om meer inzicht te verkrijgen en advies uit te brengen;
 • de algemeen directeur over de uitvoering van de werkzaamheden om verantwoording af te leggen;
 • met de medewerkers binnen het bestuurskantoor over financiële aspecten van de verschillende beleidsterreinen om af te stemmen;
 • externen, zoals banken, administratiekantoor, accountant, gemeenten en belastingdienst om te overleggen en af te stemmen over financiële zaken en vraagstukken binnen de organisatie;
 • met de Raad van Toezicht om toelichting te geven over de financiële stukken (o.a. begroting, jaarrekening) van de organisatie.

Solliciteer direct online via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord - Veluwe
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Business Controller
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord - Veluwe


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder