Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Director of Marketing Benelux

POSITIE: MARKETING leider, BENELUX locatie: Amsterdam / Brussel verslagen aan: regionale directeur van Marketing West-Europa, met stippellijnen aan de Area Managers. http://www.debanensite.nl/vacature-director-of-marketing-benelux-amsterdam.html Beschrijving Starwood beoogt een dynamische, creatieve en innovatieve marketeer om te rijden de geïntegreerde marketing strategieën voor een aangewezen set van 8 hotels in België en Nederland, met een sterke focus op vraag generatie, merk-genereren gasten ervaringen en loyaliteit. 5 jaar ervaring SPECIFIEKE taken en functies 1. vervullen een marketing leidende rol binnen de hotels: analyseren van hun sterke / USPs ontwikkelen hotel merk marketing positionering en communiceren kernconsument messaging die duidelijk onderscheidt van de hotels van hun concurrenten 2. lood richten op de ontwikkeling en levering van de jaarlijkse marketingplannen en Marketing budgetten in overeenstemming met de hotel strategische prioriteiten en inkomsten door segmenten van de markt. 3. Ontwikkelen inhoud led communicatieplan en integreren in belangrijke kanalen te hotel positionering en merk passies communiceren met de doelgroep. Dit omvat fotografie, video, copywriting en andere vormen van storytelling inhoud, levering op adherentie van met brand richtsnoeren en hotel positionering te waarborgen. 4. Samenwerken met verkoop en Revenue Management teams maken individuele tactische & regiogebonden marketingplan voor elke aangewezen hotel gericht op vraag generatie en hoge impact activiteiten met bewezen ROI in alle belangrijke segmenten (vergaderingen, vrije tijd, Suites, luchthaven hotels, restaurants,...). Bovendien, delen station Benelux bestemming marketing campagnes om te rijden incrementele van belangrijke feeder markten. De Marketing leider, Benelux zal het beheer van een klein team van Marketing en digitale medewerkers gebaseerd tussen Amsterdam en Brussel. Ervaring in alle aspecten van de marketing mengeling is van essentieel belang. De succesvolle kandidaat zal splitsen hun tijd tussen Brussel, Amsterdam en Den Haag afhankelijk van de bedrijfsvereisten en team behoeften, maar zorgt voor eigenschappen ontvangen gelijk bedrag van focus en middelen. Doelstelling: Binnen de grenzen van de hotels' marketing budgetten en bedrijfsvereisten, dit standpunt zal worden volledig verantwoordelijk voor het besturen van innovatieve marketing strategieën en distributie oplossingen, met een sterke focus op vraag generatie, merk ervaring en loyaliteit initiatieven die sleutel financiële zal verbeteren en klant statistieken voor de hotels en hun locaties. 8.Pro-actief identificeren van relevante marketing partners voor de hotels en beheren van deze relaties winstgevend te hotel bewustwording, vraag te drijven, verdiepen loyaliteit en verrijken merkbeleving. 9. Rijden loyaliteit Marketing: Focus op toenemende betrokkenheid met SPG leden via de organisatie van evenementen, en verbeteren van gast ervaring met Elite leden op onroerend goed. 10. Support sales team met de oprichting van marketing onderpand en tactische promoties die is gekoppeld aan de belangrijkste marktsegmenten (bijvoorbeeld groepen, vergaderingen, Suites,...) 11. Volledige conformiteit met alle Starwood merk handelsnormen & programma's waarborgen. 12. Kampioen en beheren van de sociale Media strategie in overeenstemming met de merkpositionering en hotels verhalen. Specifieke focus op online reputatie management en gast betrokkenheid. EXTRA functies naast de essentiële functies hierboven, dit standpunt kan worden verlangd dat een combinatie van de volgende functies uitvoeren, met het percentage tijd uitvoeren van elke functie worden uitsluitend bepaald door de Marketing leider gebaseerd op de specifieke behoeften van de hotels: •Professionally vertegenwoordigen het hotel in coördinatie met het hotel managementteam in de Gemeenschap en industrie organisaties en evenementen. •Beschikbaarstelling constructieve feedback aan alle afdelingen, specifiek met betrekking tot de ISMR / Restaurants/Bars strategieën en Brand Activation inspanningen in alle afdelingen. •Zorg een leider en rol model voor alle medewerkers. SPECIFIEKE baan kennis, vaardigheden en capaciteiten van het individu moet de volgende kennis, vaardigheden en capaciteiten bezitten en kunnen uitleggen en aantonen dat hij of zij de essentiële functies van de baan kan uitvoeren: •Must zitten kundig voor spreken, lezen, schrijven en verstaan Engels. Franse en de Nederlandse zijn wenselijk •uitstekende interne en externe communicatievaardigheden, zowel mondelinge en schriftelijke •echte ambassadeur •informatie merkmanagement / organisatorische vaardigheden •Understanding van consument trends in de digitale sfeer •Creative, innovatief, proactief en vindingrijk •Passion voor het reizen & gastvrijheid industrieën •door te analyseren gegevens en passende maatregelen plannen op te stellen

POSITION:

MARKETING LEADER, BENELUX

 

LOCATION: Amsterdam / Brussels

REPORTS TO: Regional Director of Marketing Western Europe, with dotted lines to Area Managers. 

DESCRIPTION
Starwood seeks a dynamic, creative and innovative marketer to drive the integrated marketing strategies for a designated set of 8 hotels across Belgium and The Netherlands, with a strong focus on demand generation, brand-accretive guest experiences and loyalty. 

The Marketing Leader, Benelux will manage a small team of Marketing and Digital associates based between Amsterdam and Brussels. Experience in all aspects of the marketing mix is essential. 

The successful candidate will split their time between Brussels, Amsterdam and The Hague depending on business requirements and team needs, but will ensure properties receive equal amount of focus and resources.

Objective:

Within the confines of the hotels’ marketing budgets and business requirements, this position will be entirely responsible for driving innovative marketing strategies and distribution solutions, with a strong focus on demand generation, brand experience and loyalty initiatives which will improve key financial and customer metrics for the hotels and their venues.

JOB FUNCTIONS

 1. Fulfill a marketing leadership role within the hotels: Analyze their competitive strengths / USPs and develop hotel brand marketing positioning and communicate core consumer messaging that clearly differentiates the hotels from their competitors
 2. Lead the development and delivery of the annual Marketing plans and Marketing budgets in line with the hotel strategic priorities and revenue target by market segments.
 3. Develop content led communication plan and integrate across key channels to communicate hotel positioning and brand passions to target audience. This includes photography, video, copywriting and other forms of  storytelling content, ensuring delivery in adherence with brand guidelines and hotel positioning.
 4. Work collaboratively with Sales and Revenue Management teams to create individual tactical & segmental marketing plan for each designated hotel focusing on demand generation and high impact activities with proven ROI across all key segments (meetings, leisure, Suites, Airport hotels, restaurants,…). Additionally, drive Benelux destination marketing campaigns to drive incremental share from key feeder markets.
 5. Lead digital field marketing activities with creative marketing agencies with a strong emphasis on demand generation and channeloptimization to drive improved revenue and profitability to the hotels. Responsibilities include development and optimization of online platforms, search marketing, email campaigns, online advertising, distribution partnerships (OTAs,..)
 6. Drive the positioning / activation of the restaurants & bars on the local market. Work with internal and external resources to define clear positioning for each outlet that resonates under the overall hotel positioning. Develop & implement local marketing activities (including event strategy) aiming to engage with locals and increase capture ratio from in-house guests. 
 7. Act as a Brand Champion with the hotel teams. Together with the General Manager and Property Brand Activation Teams, drive brand activation and ensure the brand experience comes alive through the hotels ‘messaging and guest experience.    
 8. Pro-actively identify relevant marketing partners for the hotels and manage these relationships profitably to raise hotel awareness, drive demand, deepen loyalty and enrich brand experience.
 9. Drive loyalty Marketing: Focus on increasing engagement with SPG Members through the organization of events, and enhancing guest experience with Elite Members on property.    
 10. Support sales team with the creation of marketing collateral and      tactical promotions associated with the key market segments (E.g. Groups, Meetings,  Suites,…)    
 11. Ensure full compliance with all Starwood brand Marketing standards & programs.
 12. Champion and manage the Social Media strategy in line with the brand positioning and hotels’ stories. Specific focus on online reputation management and guest engagement. 

ADDITIONAL FUNCTIONS 

In addition to the essential functions above, this position may be required to perform a combination of the following functions, with the percentage of time performing each function to be solely determined by the Marketing Leader based upon the particular requirements of the hotels: 

 • Professionally represent the hotel in coordination with the hotel management team in community and industry organizations and events. 
 • Provide constructive feedback to all departments, specifically in relation to the ISMR / Restaurants/Bars strategies and Brand Activation efforts across all departments.
 • Be a leader and role model to all associates.

Due to the cyclical nature of the hospitality industry, employees may be required to work varying schedules to reflect the business needs of the hotel.  In addition, attendance at all scheduled training sessions and meetings is required. 

SPECIFIC JOB KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES

The individual must possess the following knowledge, skills and abilities and be able to explain and demonstrate that he or she can perform the essential functions of the job: 

 • Must be able to speak, read, write and understand English. French and Dutch are desirable
 • Excellent internal and external communication skills, both verbal and written
 • True Brand ambassador
 • Event management / organizational skills
 • Understanding of consumer trends in the digital sphere
 • Creative, innovative, proactive and resourceful
 • Passion for the travel & hospitality industries
 • Ability to analyze data and establish appropriate action plans 

QUALIFICATION STANDARDS 

Education: Marketing degree/experience required 

Experience: 5 years of marketing experience

Apply directly online through the SOLLICITEER DIRECT button.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Starwood Hotels & Resorts
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Director of Marketing Benelux
Starwood Hotels & Resorts


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder