Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Financial Controller ( Regional )

Menzies luchtvaart is een wereldwijde leverancier van passagier, helling en vrachtafhandeling diensten... We hebben onszelf als een belangrijke kracht in de internationale grond behandelingsindustrie. Wij serveren in 32 landen meer dan 500 luchtvaartmaatschappij klanten per jaar meer dan 800.000 vluchten en 1,7 miljoen ton vracht verwerken. Menzies luchtvaart Nederland is op zoek naar het financiële Team versterken door te brengen aan boord van een gedreven en gekwalificeerde professional regionale financieel controleur De nieuwe medewerker zal rapporteren aan de vice-president Amsterdam, Rotterdam, Malmö. Je bent verantwoordelijk voor de algemene financiële functie van Nederland business. Concreet ben je verantwoordelijk voor: Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Zorg voor toegevoegde waarde financiële, commerciële en boekhoudkundige ondersteuning op de bestaande business en groeimogelijkheden Verantwoordelijk voor alle financiële en boekhoudkundige dienstverlening en het verstrekken van tijdige en accurate informatie aan het management en externe instanties. Inzicht in verschillende kostenelementen bewegingen en het uitleggen van de financiën, kosten effecten, opbrengsten gevolgen en veranderingen, enz. aan het management en andere commerciële managers. Beheren & behandeling van de maandelijkse en jaarlijkse dicht proces, met inbegrip van die aan alle financiële verslaglegging deadlines en het presenteren van de resultaten aan het management, waarin alle afwijkingen. Liaison, coördineren, ondersteuning, uitleg en informatie geven tijdens de interne en externe auditproces en het beheer van het volledige auditproces. Volledige budgettering op entiteit niveau en forecasting. Focussen op en het opzetten van kostenbeheersing processen Contacten met het vasteland van Europa Finance team en Group Head kantoren met betrekking tot de financiële resultaten en andere Group eisen. Het verzekeren van de wettelijke, reglementaire en statistische vereisten wordt voldaan Liaison en het toezicht op de activiteiten met externe bureaus, zoals, banken, pensioenfondsen bedrijven, Belastingdienst, etc. Het verstrekken van financiële steun voor de prijsstelling contracten met klanten Belangrijkste vereisten: Qua-li-ceerde RA (bijvoorbeeld ACA, CIMA, ACCA) Gedetailleerde management voor accountant Uitstekende analytische en begrijpen vaardigheid waaronder het vermogen om succesvol te communiceren op alle niveaus Kennis van zon, Hyperion en Geluid Excel de voorkeur Ex-pe-rien-CED gebruiker van Excel moet. 5 + jaar na kwalificatie ervaring Thrive onder druk en uitstekende team management vaardigheden Aviation services, reis-of service-industrie ervaring is een pre maar niet noodzakelijk Als u geïnteresseerd bent in deze positie, kunt u zich wenden in het verzenden van uw CV toIf u geïnteresseerd bent in deze functie, neem dan van toepassing in het verzenden van uw CV toIf u geïnteresseerd bent in deze functie, neem dan van toepassing in het verzenden van uw CV toIf u geïnteresseerd bent in deze positie, kunt u zich wenden rechtstreeks met de applybutton.

Menzies Aviation is a global provider of passenger, ramp and cargo handling services.. We have established ourselves as a major force in the international ground handling industry. We serve in 32 countries over 500 airline customers handling over 800,000 flights and 1.7 million tonnes of cargo per annum. Menzies Aviation Netherlands is looking to strengthen the Financial Team by bringing on board a driven and qualified, professional

Regional Financial Controller

 

The post hol­der will re­port to the Vi­ce-Pre­si­dent Am­ster­dam, Rot­ter­dam, Malmö. You will be res­pon­si­ble for the over­all fi­nan­ce func­ti­on of the Ne­ther­lands bu­si­ness. Specifically you will be responsible for:

Main Tasks and Responsibilities:

 • Pro­vi­de value added fi­nan­ci­al, com­mer­ci­al and ac­coun­ting sup­port on the exis­ting bu­si­ness and growth op­por­tu­ni­ties
 • Res­pon­si­ble for all the fi­nan­ci­al and ac­coun­ting ac­ti­vi­ties and pro­vi­ding ti­me­ly and ac­cu­ra­te in­for­ma­ti­on to ma­na­ge­ment and ex­ter­nal bo­dies.
 • Un­der­stan­ding va­rious cost mo­ve­ments and ex­plai­ning the fi­nan­ci­als, cost im­pacts, re­ve­nue im­pacts and chan­ges etc to ma­na­ge­ment and other com­mer­ci­al ma­na­gers.
 • Ma­na­ging & hand­ling the month­ly and an­nu­al close pro­cess, in­clu­ding mee­ting all fi­nan­ci­al re­por­ting dead­lines and pre­sen­ting the re­sults to ma­na­ge­ment, ex­plai­ning all va­ri­an­ces.
 • Li­ai­son, co-or­di­na­te, sup­port, ex­plain and give in­for­ma­ti­on du­ring the in­ter­nal and ex­ter­nal audit pro­cess and ma­na­ge the full audit pro­cess.
 • Com­ple­te bud­ge­ting at en­ti­ty level and fo­re­cas­ting.
 • Fo­cu­sing on and set­ting up cost con­trols pro­ces­ses
 • Li­ai­son with Con­ti­nen­tal Eu­ro­pe Fi­nan­ce team and Group Head of­fi­ces with re­gard to fi­nan­ci­al re­sults and other Group re­qui­re­ments. En­su­ring the sta­tu­to­ry, re­gu­la­to­ry and sta­tis­ti­cal re­qui­re­ments are met
 • Li­ai­son and over­see­ing ac­ti­vi­ties with ex­ter­nal agen­cies like, Banks, Pen­si­on com­pa­nies, Tax au­tho­ri­ties etc.
 • Pro­vi­ding fi­nan­ci­al sup­port for pri­cing cus­to­mer con­tracts

Key Requirements:

 • Qua­li­fied RA (for example ACA, CIMA, ACCA)
 • De­tai­led orien­ted Ma­na­ge­ment ac­coun­tant
 • Ex­cel­lent Ana­ly­ti­cal and com­pre­hen­ding skill in­clu­ding abi­li­ty to com­mu­ni­ca­te suc­ces­sful­ly at all le­vels
 • Know­led­ge of SUN, Hy­pe­ri­on and Vi­si­on Excel pre­fer­red
 • Ex­pe­rien­ced user of Excel must.
 • 5+ years post qua­li­fi­ca­ti­on ex­pe­rien­ce
 • Thrive under pres­su­re and ex­cel­lent team ma­na­ge­ment skills
 • Avi­a­ti­on ser­vi­ces, tra­vel or ser­vi­ce in­du­stry ex­pe­rien­ce is ad­van­ta­geous but not es­sen­ti­al
If you are interested in this position, please apply in sending your CV to
If you are interested in this position, please apply in sending your CV to
If you are interested in this position, please apply in sending your CV to

If you are interested in this position, please apply directly with the applybutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Menzies Aviation (Cargo) B.V.
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Financial Controller ( Regional )
Menzies Aviation (Cargo) B.V.


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder