Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Hoofd afdeling Middelen en Ondersteuning

Wij zijn op zoek naar een:

HOOFD AFDELING MIDDELEN EN ONDERSTEUNING

voor 36 uur per week

 

Over Cuijk

Cuijk is een aantrekkelijke woongemeente van bijna 25.000 inwoners in Noord- Brabant, aan de grens met zowel Limburg als Gelderland. De gemeente ligt aan de Maas, dichtbij Nijmegen, in een gebied dat per spoor en met snelwegen goed bereikbaar is.

Cuijk werkt samen met andere gemeenten in ‘Het Land van Cuijk’. Met name met de gemeenten Grave en Mill & St. Hubert wordt in toenemende mate op verschillende beleidsterreinen (zoals sociale zaken, ict, belastingen en p&o) samengewerkt. Deze drie gemeenten bevinden zich momenteel volop in de voorbereiding naar één ambtelijke organisatie. Deze fusie moet per 1 januari 2014 gerealiseerd zijn.

Cuijk is een bruisende gemeente met een sterk verenigings- en cultureel leven. In onze gemeente zijn bijna alle sporten wel te  beoefenen. Er zijn verschillende evenementen in Cuijk die landelijk bekend zijn, zoals de 11-kroegentocht met carnaval of de Vierdaagse feesten. Duizenden bezoekers uit het hele land komen hiervoor elk jaar graag naar Cuijk.

We zijn een gemeente met veel ambities. De komende jaren willen wij er voor zorgen dat Cuijk, samen met de kerkdorpen Beers, Haps, Katwijk, Linden, Sint Agatha en Vianen, nog aantrekkelijker wordt op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Cuijk wordt bestuurd door een college van burgemeester en vier wethouders (van VVD, D66, Algemeen Belang Cuijk en Progressief Leefbaar Cuijk) en door een gemeenteraad van 19 leden (4 VVD, 4 CDA, 3 D66, 3 Algemeen Belang Cuijk, 2 Progressief Leefbaar Cuijk, 2 PvdA, 1 Groen Links).

De gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie (circa 180 fte) is drie jaar geleden heringericht en kent nu een structuur met vijf afdelingen: Ruimtelijk Beheer, Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiekszaken, Middelen & Ondersteuning en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert). De gemeentesecretaris vormt samen met de vijf afdelingshoofden het managementteam.

In samenhang met de nieuwe structuur is er sprake van een meerjarig cultuurtraject waarin veel aandacht is voor samenwerkingsgerichtheid, klantgerichtheid (naar burgers, bedrijven én gemeenteraad) en bestuurlijke sensitiviteit. Recent heeft dit zich vertaald in het benoemen van competenties, houding en gedrag rond de thema’s professionaliteit, passie en regie.

De afdeling Middelen en Ondersteuning heeft een enthousiaste club medewerkers en een formatie van circa 46 fte. Er zijn twee teams binnen de afdeling: team Interne dienstverlening en team Concern. Het team Interne dienstverlening telt ongeveer 23 fte in de disciplines bestuurssecretariaat, DIV, ICT, facilitair en inkoop. Het team Concern telt ook ongeveer 23 fte in de disciplines Financieel beleid, Financieel beheer, Belastingen en Bestuurlijkjuridische zaken. De afdeling wordt bij de gemeentebrede bezuinigingen geacht haar deel bij te dragen.

Het team Interne dienstverlening wordt aangestuurd door een teamleider. Voor de overige medewerkers is het afdelingshoofd de direct leidinggevende, daarbij ondersteund door drie seniormedewerkers.

Doordat de ambtelijke organisaties van de eerder genoemde gemeenten worden samengevoegd, ontstaat er per 1 januari 2014 een geheel nieuwe werkorganisatie. Voor kandidaten in deze functie die zich verder willen en kunnen ontwikkelen, bestaan er in de nieuwe organisatie zeker mogelijkheden.

De functie afdelingshoofd Middelen en Ondersteuning
Het nieuwe afdelingshoofd Middelen en Ondersteuning heeft de taak om bruggenbouwer te zijn tussen de eigen afdeling enerzijds en de rest van de organisatie én het bestuur anderzijds. In voorkomende gevallen vervult hij de rol van eerste loco-secretaris. Cruciaal is dat de nieuwe man of vrouw nadrukkelijk een rol kan vervullen als adviseur richting bestuur op het vakgebied van de afdeling. Dit vereist dat het afdelingshoofd strategisch, conceptueel, beleidsmatig en analytisch een vertaling kan geven van de vakinhoudelijke kennis die royaal binnen de afdeling aanwezig is. En tegelijkertijd iemand is die óók de wensen en besluiten vanuit het bestuur goed weet te vertalen naar de eigen medewerkers. Daarbij moet het afdelingshoofd het vermogen hebben om de jaarlijkse afdelingsdoelen om te zetten in concrete afdelingsplannen, persoonlijke doelstellingen en prestatieindicatoren die op regelmatige basis gerapporteerd kunnen worden en hun plaats hebben in de management- en bestuursrapportages.

De managementkwaliteiten staan daarom voorop. Tegelijkertijd is een zodanige affiniteit met (of kennis van) het vakgebied, in het bijzonder van Financiën, van de afdeling gewenst dat het afdelingshoofd een goed klankbord voor de eigen medewerkers kan zijn, prioriteiten kan beoordelen en de verbanden doorziet tussen de politiek-bestuurlijke wensen en de vakinhoudelijke afwegingen. Het afdelingshoofd waarborgt de kwaliteit en transparantie van de processen tussen bestuur en afdeling. Deze verwachtingen van het nieuwe afdelingshoofd geven tevens duidelijk aan wat het nieuwe afdelingshoofd níet is. Hij/zij is niet een ‘meewerkend voorman’, niet de ‘beste van de klas’ die vakinhoudelijk moeilijke klussen zelf ter hand neemt. Van kandidaten wordt een coachend leiderschap verwacht dat niet ten koste gaat van de vereiste daadkracht en resultaatgerichtheid.

De functie vergt een werk- en denkniveau op academisch niveau. Meerjarige managementervaring is noodzakelijk. Van kandidaten wordt verwacht dat zij in een politiek-bestuurlijke omgeving goed kunnen functioneren, communiceren en regisseren. Kandidaten uit de marktsector, die aan deze functievereisten kunnen voldoen, worden ook uitgenodigd om te reageren.

Van ieder afdelingshoofd wordt nadrukkelijk een actieve inbreng in het managementteam verwacht, bijvoorbeeld bij de verdere (strategische) ontwikkeling van de organisatie.

Voor deze belangrijke managementfunctie in een gemeentelijke organisatie spreekt het voor zich dat potentiële kandidaten moeten beschikken over meerdere competenties, zowel conceptueel, operationeel, relationeel als persoonlijk. Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid wordt voor een functie op dit niveau vanzelfsprekend geacht. Bestuurlijke sensitiviteit is essentieel.

Daarnaast zijn voor deze functie de volgende competenties concreet benoemd:

  • strategische oriëntatie (is in staat doelstellingen voor de langere termijn vast te stellen en te vertalen naar een strategische planning);
  • analytisch vermogen (is in staat gecompliceerde problemen of situaties te ontrafelen, om daarna alle deelproblemen opnieuw te ordenen en op een overzichtelijke wijze te formuleren);
  • beleidsmatig handelen (is in staat reële voorstellen en ideeën te leveren. Acties geven blijk van een goede inschatting van de situatie. Heeft strategisch inzicht in besluitvorming);
  • anticiperen (is in staat om over de huidige taakstelling heen te kijken, veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen);
  • resultaatgericht (is in staat daadkrachtig en resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijk interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waarlangs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan);
  • samenwerken (is in staat in een team een opdracht uit te voeren; levert een bijdrage aan de harmonie in de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen);
  • delegeren en controleren (is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen en zo nodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze);
  • enthousiasmeren (is in staat om anderen te motiveren en te stimuleren. Draagt eigen positieve houding over op anderen. Gaat effectief om met weerstanden);
  • incasseringsvermogen (is in staat om correct en tegemoetkomend te reageren op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functieuitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen. Blijft de belangen van de organisatie in het oog houden);
  • kwaliteitsbesef (initieert en streeft naar verbetering en veranderingen van de werkzaamheden en is klant- en servicegericht bezig).

De arbeidsvoorwaarden
De functie van afdelingshoofd Middelen en Ondersteuning wordt gehonoreerd conform schaal 13 van de Cao voor  emeenteambtenaren. Dit betekent dat het salaris maximaal € 5.430 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur bedraagt. 
Daarnaast is er 8% vakantietoelage, 6% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage. Inclusief bovengenoemde inkomensbestanddelen is sprake van een maximaal jaarinkomen van ruim € 75.000 bruto.

De gemeente Cuijk heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een (fiscaal gunstig) cafetariamodel. Het pensioen is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en kent een grote werkgeversbijdrage.

De selectieprocedure
Kandidaten voeren een gesprek met de adviescommissie (met medewerkers vanuit de afdeling) en de selectiecommissie (met leden van het bestuur en het management). Daarna wordt een tweede gesprek met de selectiecommissie gehouden, aangevuld met één lid uit de adviescommissie. Aan het eind van de procedure is een gesprek voorzien met de portefeuillehouder personeel en organisatie. Een assessment en het inwinnen van referenties behoren tot de mogelijkheden. De eerste gesprekken worden gehouden op woensdag 18 april 2012. De tweede gesprekken staan gepland voor vrijdag 20 april 2012 (vanaf 12.00 u). Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 8 mei 2012.

U kunt direct online solliciteren via de sollicitatiebutton.

- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Gemeente Cuijk
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Hoofd afdeling Middelen en Ondersteuning
Gemeente Cuijk


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder