Vind direct je vacature
Door alle vacatures bladeren

Vacature Maintenance Reliability Engineer

Cargill is een internationale producent en verkoper van voedsel, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten. Opgericht in 1865, het beursgenoteerd bedrijf werken 130.000 mensen in 63 landen. Cargill helpt klanten succesvol door samenwerking en innovatie, en is toegewijd aan de toepassing van haar wereldwijde kennis en ervaring om te helpen voldoen aan economische, ecologische en sociale uitdagingen waar het zaken doet. Voor meer informatie, bezoek www.cargill.com. Beschrijving Voor de locatie Bergen op Zoom, zijn wij op zoek naar een: Maintenance Reliability Engineer Positie van Doel Het belangrijkste doel van de Maintenance Reliability Engineer positie is het identificeren van het pro-actief onderhoud voor de activa om te planten de productiviteit te verhogen terwijl het verminderen van de totale kosten. Dit zal worden verwezenlijkt door de acties samen te stellen en te actualiseren van de site criticaliteit, evalueren PM / PdM resultaten bekijken in het programma passende inzet van strategieën te waarborgen en uit te voeren onderzoek naar storingen om de oorzaak te elimineren. In sommige contexten website de verantwoordelijkheden en activiteiten kunnen worden gecombineerd met andere functies. Verantwoordelijkheden / Opdrachtgever Activiteiten De functie zal de volgende kernactiviteiten, terwijl de verhoudingen zullen op de huidige site looptijd hangt in de betrouwbaarheid Proces-en investeringsprogramma voor: Bouwen en onderhouden van de site criticaliteitsbepaling op basis van alle activa. • Rekening eigendom van en het leiden / herziening van de criticaliteitsbepaling op basis van alle activa, met inbegrip van nieuwe installaties, zodat passende maatregelen de gezondheid worden gedefinieerd. Vast te stellen, door FMEA of vergelijkbare methode, geschikt proactieve strategieën voor asset zorg. • Faciliteren van RCM processen om de juiste onderhoudsstrategie voor de activa om de prestaties te optimaliseren. • Het bepalen van de functie, mogelijkheden, functionele storing modi, kans op falen, impact / ernst en aanvaardbaar risico voor activa om onderhoud te definiëren. • Het definiëren van het juiste onderhoud eisen voor alle activa aan functionele storingen en hun effecten te elimineren. Herziening van het actief gezondheids-rapport en de bijbehorende rood / groene acties. • hebben voldoende kennis van meerdere on-conditie Asset monitoring technologieën vertrouwen in follow-up aanbevelingen. • Het identificeren en implementeren van de mogelijkheden voor verbetering van Asset Health te planten uptime te optimaliseren. • Het ontwikkelen van rood / groen strategieën om de gezondheid van asset brengen van wereldklasse niveau. • Coaching site personeel in de betrouwbaarheid werkproces de voortdurende aanpassing aan de Asset Health Assurance en proactieve modellen te garanderen. Onderzoek mislukkingen voor de onderliggende oorzaken. • Het beheren en leiden van de RCFA proces binnen Maintenance organisatie met behulp van cross - functionele teams de nodige wijzigingen aan de PM / PDM-programma of plant aanpassingen zijn gemaakt om de betrouwbaarheid te verbeteren en vermijdbare onderhoudskosten te verlagen garanderen. • Toonaangevende, organiseren en rapporteren downtime bijeenkomsten om apparatuur vermogens te zorgen en helpen om een ​​cultuur gericht op oplossingen te ontwikkelen. • Houd passende boekhouding te programmeren of apparatuur wijzigingen bij te houden. • Training personeel in de processen om blijvende steun voor het te verzekeren. Regelmatig reviews PM / PDM-programma om alle bezwijkmechanismen zorgen worden aangepakt. • de coördinatie van alle PdM inspanningen op het terrein te meten en veilig een opwaartse trend van de Asset Health. • Het opzetten van een systematische PM / PdM review proces met de steun van de Planner om de doeltreffendheid van de bestaande PM / PDM-programma te waarborgen: Zijn we het bereiken van de verwachte levensduur van zijn vermogen? Hoe breiden we het leven? Zijn de PMS / PDM over de toegevoegde waarde, ze hebben betrekking op specifieke storingscondities, en worden ze uitgevoerd in de juiste frequenties? Wat is de levenscyclus kosten van de apparatuur? Is het pro-actieve werk wordt aangevuld met geschiedenis en kosten. • Ondersteuning van de werkvoorbereiding proces en Planner naar werk plannen zorgen worden voorbereid die effectief de juiste pro-actieve taken uit te leggen: zijn routes effectief? Zijn acceptatie criteria? Zijn prioriteiten te stellen? Daarnaast verantwoordelijkheden omvatten: - Ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid moet worden opgenomen in het ontwerp, de aankoop, installatie en inbedrijfstelling voor investeringsprojecten passende proactieve strategieën voor de activa en reserveonderdelen worden gedefinieerd mogelijk te maken. - Vaststelling van cycli van verbetering van een duurzame betrouwbaarheid te garanderen. De Maintenance Reliability Engineer rapporteert rechtstreeks aan de Maintenance Manager. Voor onze locatie in Sas van Gent zijn we ook op zoek naar een Maintenance Reliability Engineer (Vacaturenummer: SAS00279). Kwalificaties Kennis & Vaardigheden Hard • Bachelor of Master diploma in een technische discipline (bij voorkeur mechanisch of elektrisch) • Goede kennis van Maintenance proces en activiteiten. • Onderhoud ervaring en / of betrouwbaarheid is een voordeel. • Praktische kennis van technisch Engels (mondeling en schriftelijk). Competenties & Soft Skills • Mogelijkheid om te organiseren, coördineren en realiseren meerdere taken. • Bewezen vermogen om te bouwen en onderhouden van effectieve werkrelaties intern als extern. • Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. • Ervaring met het werken of de oprichting van een team. Mogelijkheid om een ​​team leider te zijn. • Aantoonbare effectieve systematische probleemoplossende vaardigheden. • Mogelijkheid om het ontwikkelen en uitvoeren trainingen voor betrouwbaarheid onderwerpen.

Cargill is an international producer and marketer of food, agricultural, financial and industrial products and services. Founded in 1865, the privately held company employs 130,000 people in 63 countries. Cargill helps customers succeed through collaboration and innovation, and is committed to applying its global knowledge and experience to help meet economic, environmental and social challenges wherever it does business. For more information, visit www.cargill.com. Description

For the location Bergen op Zoom, we are looking for a:

Maintenance Reliability Engineer te Bergen op Zoom

Position Purpose

The prime purpose of the Maintenance Reliability Engineer position is to identify the pro-active maintenance requirements for assets to increase plant productivity while reducing total cost. This will be achieved though actions to compile and update the site criticality assessment, evaluate PM/PdM results, review the programme to ensure appropriate deployment of strategies and carry out investigations into failures to eliminate the root cause. In some site contexts the responsibilities and activities may be combined with other positions.

Responsibilities / Principal Activities

The function will have the following key activities while the proportions will depend on the current site maturity in the Reliability Process and investment programme:

Build and maintain the site Criticality Assessment for all assets.

 • Taking ownership of and leading / reviewing the Criticality Assessment of all assets, including new installations, to allow appropriate health measures to be defined.

Establish, by FMEA or similar method, appropriate proactive strategies for asset care.

 • Facilitating RCM processes to define the correct maintenance strategy for assets to optimise performance.
 • Determining the function, capability, functional failure modes, probability of failure, impact/severity and acceptable risk for assets to define maintenance requirements.
 • Defining the right maintenance requirements for all assets to eliminate functional failures and their effects.

Review the asset health report and associated red/green actions.

 • Having adequate working knowledge of multiple on-condition asset monitoring technologies to be confident in follow up recommendations.
 • Identifying and implementing opportunities for improvement of Asset Health to optimise plant uptime.
 • Developing red/green strategies to bring asset health to world-class levels.
 • Coaching site personnel in the reliability work process to ensure continued alignment to the Asset Health Assurance and Proactive models.

Investigate failures for root causes.

 • Managing and leading the RCFA process within Maintenance organisation using cross - functional teams to ensure appropriate changes to the PM/ PdM programme or plant modifications are made to improve reliability and reduce avoidable maintenance costs.
 • Leading, organising and reporting downtime meetings to ensure equipment capabilities and help to develop a culture focussed on solutions.
 • Keeping appropriate records to track programme or equipment changes.
 • Training personnel in the processes to ensure continued support for it.

Regularly reviews PM/PdM programme to ensure all failure modes are addressed.

 • Coordinating all PdM efforts on site to measure and secure an upward trend of the Asset Health.
 • Establishing a systematic PM/PdM review process with support from the Planner to ensure the effectiveness of the existing PM/PdM program: Are we achieving the expected life from are assets? How do we extend life? Are the PMs/PdMs value added, do they address specific failure modes, and are they being conducted at the appropriate frequencies? What is the life cycle cost of the equipment? Is the proactive work is being completed with histories and cost.
 • Supporting the work preparation process and Planner to ensure job plans are prepared that effectively explain the correct proactive tasks: Are routes effective? Are acceptance criteria established? Are priorities set?
 • In addition responsibilities include:
 • - Ensuring that reliability needs are incorporated into design, purchase, installation and commissioning phases for capital projects to allow appropriate proactive strategies for assets and spares to be defined.
 • - Establishing cycles of improvement to ensure a sustainable reliability process.

The Maintenance Reliability Engineer reports directly to the Maintenance Manager.

Qualifications

Knowledge & Hard Skills

 • Bachelor or master degree in an engineering discipline (preferably mechanical or electrical)
 • Good knowledge of Maintenance process and activities.
 • Maintenance experience and/or reliability is an advantage.
 • Working knowledge of technical English (verbal and written).

Competences & Soft Skills

 • Ability to organize, coordinate and accomplish multiple tasks.
 • Demonstrated ability to build and maintain effective working relationships internally and externally.
 • Strong communication and organizational skills.
 • Experience working with or establishing a team. Ability to be a team leader.
 • Demonstrated effective systematic problem solving skills.
 • Ability to develop and conduct trainings for Reliability topics.
- vervuld.

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Bekijk alle vacatures van Cargill
Aan de slag

Stuur per email

Sluiten

Wijs iemand op deze vacature door een email te sturen.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.


Annuleren Verzend

Deze vacature is al ingevuld

Sluiten

Helaas, deze vacature is al ingevuld. Maak hieronder een e-mailalert aan voor vergelijkbare vacatures.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Alert instellen

Vergelijkbare vacatures

Geen vergelijkbare vacatures gevonden.

Alert instellen

Sluiten

Je staat op het punt een e-mail alert in te stellen voor je huidige zoekopdracht:


Vul je e-mailadres in en ontvang dagelijks een update van de nieuwe vacatures:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je naam en e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Alert instellen

Solliciteer op de volgende vacature:

Sluiten

Maintenance Reliability Engineer
Cargill


Vul je e-mailadres in om verder te gaan naar de sollicitatie:

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul je e-mailadres in en probeer opnieuw.


Annuleren Ga verder